Писмо от Rainbow Rose до Сергей Станишев

rainbow-roseRainbow Rose, мрежата на европейските ЛГБТ активисти със социалистически, социал-демократически и изобщо леви убеждения (и член-наблюдател в ПЕС) също е изпратила официално писмо до Министър председателя Сергей Станишев относно дискриминативния проект за Семеен Кодекс. Мнозина евродепутати за членове на Rainbow Rose.

Няма към момента да превеждаме текста, по времеви причини, но мисля, че той е достатъчно красноречив и разбираем. Вече имаме превод, благодарение на Murmrun, който пускаме преди английската версия.

***

До Председателя
на Българската Социалистическа Партия (БСП)

Сергей СТАНИШЕВ
Министър-председател на България

Господин Министър-председател,

През последните месеци Българският Парламент и Правителството работят върху проект за нов Семеен кодекс, който трябва да бъде приет до края на 2008 г. В проекта за този кодекс са включени важни разпоредби, предоставящи възможност за въвеждане институцията на фактическото съжителство в българското право, обект на дискусии както сред политическите партии, така и сред обществеността.

Rainbow Rose признава волята на Българската Социалистическа Партия да се бори за човешките права и против дискриминацията съобразно договорите и директивите на ЕС.

Запознати сме с чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, обнародван в Държавен вестник бр. 86 от 2003, който гласи: “ Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.”

В Препоръка № 2/01.07.2008 Комисията за защита от дискриминация, създадена съгласно Глава III от същия закон, се подчертава, че “правото на зачитане на личния живот и семейство във връзка с правото на равно третиране като основни права на човека не могат да бъдат ограничавани с действие или бездействие на държавата в качеството й на регулатор на обществените отношения спрямо един човек само и единствено поради сексуалната му ориентация. Република България като част от международната общност (….), е длъжна да гарантира правото на личен живот, което може да се прояви в правото на две лица от един и същ пол да създадат семейство с всички произтичащи от това последици. Противното означава (…) да бъдат обявени, но не и въведени в действие разпоредбите за забраняващи дискриминацията на хората с различна сексуална ориентация”.

Rainbow Rose е информирана и как са гласували членовете на Българската Социалистическа Партия в подкрепа на последната Резолюция относно хомофобията в Европа от 26 април 2007, съобразно официалната позиция на групата на социалистите. Резолюцията се позовава на предходни решения на Парламента, третиращи признаването на еднополовите двойки, и в т. 8 приканва „всички държави-членки да съдействат за преодоляване на дискриминацията спрямо еднополовите двойки в националните законодателства”.

Ето защо сме уверени, че българските социалисти ще поддържат антидискриминационната си позиция за равни права на всички граждани и ще съдействат за скорошното въвеждане на конкретни разпоредби относно фактическото съжителство в Семейния кодекс като институт, приложим и за еднополовите двойки.

Партията на Европейските Социалисти се гордее с решителните реформи, предприети от много от партиите-членки през последните години, в посока предоставяне равни права на гражданите с хомосексуална ориентация и техните семейства.

Вярваме, че българските социалисти се борят за същото и ви пращаме сърдечни социалистически поздрави

От името на Rainbow Rose,
Joël Le Deroff, , Delegate to relations with the PES

***

To the Chairman of the Bulgarian
Socialist Party (BSP)

Sergei STANISHEV
Prime Minister of Bulgaria

Dear Prime Minister,

During the last months, the Bulgarian Parliament and the Bulgarian Government have been working on a project of new Family Code, that should be voted before the end of 2008. Among the important provisions included in this bill, the possibility to introduce a new civil partnership in Bulgarian law has been discussed by political parties and the civil society.

Rainbow Rose acknowledges the will of the Bulgarian Socialist Party to promote Human Rights, and to fight discriminations, conform to the European Union treaties and directives.

We are aware of the adoption of the Law on Protection Against Discrimination, promulgated in the State Gazette n°86 of 2003, of which Article 4 (1) reads as follows: “Any direct or indirect discrimination on the grounds of sex, race, nationality, ethnic origin, citizenship, origin, religion or belief, education, opinions, political belonging, personal or public status, disability, age, sexual orientation, marital status, property status, or on any other grounds, established by the law, or by international treaties to which the Republic of Bulgaria is a party, is forbidden.”

The Commission for Protection against Discrimination, established by Chapter III of the same law, declared in its statements N°2/01.07.2008, that „the right of respect for the private life and the family in relation to the right of equal treatment as fundamental human rights cannot be restricted by action or inaction of the State in its function as regulator of the societal relations towards one individual only and solely because of his/her sexual orientation. Republic of Bulgaria, as part of the international community […] is obliged to guarantee the right of private life, which can be revealed in the form of the right of two persons of the same sex to form a family with all resulting from this consequences. The opposite means […] declarative, but not actual implementation of the nondiscrimination regulations towards people with different sexual orientation.”

Rainbow Rose is also aware of the vote of the Bulgarian Socialist Party’s members of the European Parliament in favour of its last Resolution on homophobia in Europe of 26 April 2007, conform to the position of the Socialist Group. The Resolution refers to previous resolutions of the Parliament that mention the recognition of same-sex couples, and invites in its Point 8 “all Member States to propose legislation to overcome the discrimination experienced by same-sex couples”.

We are thus confident that the Bulgarian Socialists will stand by their commitment to diversity and equality of rights, and will consider the introduction of a civil partnership or a civil union, open to same-sex couples, as a provision to be included in the short run in the Family Code.

The Party of European Socialists can be proud of the courageous reforms adopted by many of its member parties in the last years, granting equal rights to lesbian and gay citizens and their families.

We believe the Bulgarian Socialists will share these fights, and send you our best socialist wishes.

On behalf of Rainbow Rose,
Joël Le Deroff, Delegate to relations with the PES

Explore posts in the same categories: activity, human rights, lgbt

Етикети: , , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

One Comment в “Писмо от Rainbow Rose до Сергей Станишев”

 1. murmrun Says:

  До Председателя
  на Българската Социалистическа Партия (БСП)
  Сергей СТАНИШЕВ
  Министър-председател на България
  Господин Министър-председател,
  През последните месеци Българският Парламент и Правителството работят върху проект за нов Семеен кодекс, който трябва да бъде приет до края на 2008 г. В проекта на този кодекс са включени важни разпоредби, предоставящи възможност за въвеждане институцията на фактическото съжителство в българското право, обект на дискусии както сред политическите партии, така и сред обществеността.
  Rainbow Rose признава волята на Българската Социалистическа Партия да се бори за човешките права и против дискриминацията съобразно договорите и директивите на ЕС.
  Запознати сме с чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, обнародван в Държавен вестник бр. 86 от 2003, който гласи: “ Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.”
  В Препоръка № 2/01.07.2008 Комисията за защита от дискриминация, създадена съгласно Глава III от същия закон, се подчертава, че „правото на зачитане на личния живот и семейство във връзка с правото на равно третиране като основни права на човека не могат да бъдат ограничавани с действие или бездействие на държавата в качеството й на регулатор на обществените отношения спрямо един човек само и единствено поради сексуалната му ориентация. Република България като част от международната общност (….), е длъжна да гарантира правото на личен живот, което може да се прояви в правото на две лица от един и същ пол да създадат семейство с всички произтичащи от това последици. Противното означава (….) да бъдат обявени, но не и въведени в действие разпоредбите за забраняващи дискриминацията на хората с различна сексуална ориентация“.
  Rainbow Rose е информирана и как са гласували членовете на Българската Социалистическа Партия в подкрепа на последната Резолюция относно хомофобията в Европа от 26 април 2007, съобразно официалната позиция на групата на социалистите. Резолюцията се позовава на предходни решения на Парламента, третиращи признаването на еднополовите двойки, и в т. 8 приканва „всички държави-членки да съдействат за преодоляване на дискриминацията спрямо еднополовите двойки в националните законодателства”.
  Ето защо сме уверени, че Българските социалисти ще поддържат антидискриминационната си позиция за равни права на всички граждани и ще съдействат за скорошното въвеждане на конкретни разпоредби относно фактическото съжителство в Семейния кодекс като институт, приложим и за еднополовите двойки.
  Партията на Европейските Социалисти се гордее с решителните реформи, предприети от много от партиите-членки през последните години, в посока предоставяне равни права на гражданите с хомосексуална ориентация и техните семейства.
  Вярваме, че Българските социалисти се борят за същото и ви пращаме сърдечни социалистически поздрави
  От името на Rainbow Rose,
  Joël Le Deroff,


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: