Posted tagged ‘ск’

Настоящото Народно Събрание няма да успее да приеме Семейния Кодекс

април 7, 2009

sydenieto-pravi-silataОт вестник „Дневник“ научаваме, че това Народно Събрание няма да успее да приеме новия Семеен Кодекс и Закона за лобизма поради недостатъчно оставащо време и приоритетност на други законопроекти, като този за ВИК инфраструктурата например, с които със сигурност като за последно ще бъдат уредени „нашите“ хора и интереси.

Плашеща е и новината, че поради това, че няма време да бъде приет новият Семеен кодекс, социалният министър клетото създание Емилия Масларова е обявила, че ще се опита да внесе през депутати поне няколко поправки в действащия, свързани с осиновяванията

От една страна това отлагане е добра новина, тъй като в този парламент идиотските идеи и предложения бяха доста повече от това, което един разумен човек може да понесе, а Семейният Кодекс щеше да се появи като уродливо недоносче. От друга страна обаче, следващото, 41во Народно Събрание може да се окаже с голяма група представители на консервативното дясно и ретроградното крайно ляво или, още по-лош вариант – немалко на брой депутати от Атака и БНС (и един да е вътре, пак е много).

Все пак, ако гледаме позитивно на нещата – от сегашната ситуация като че ли не може да има по-лоша. До голяма степен и от нас, всички заинтересовани (не само ЛГБТ, но и хората и групите, които се занимават с деца, осиновявания, човешки права) да има най-сетне истински, нормален, недискриминативен Семеен Кодекс зависи да успеем да се преборим.

Понякога е добре да си припомняме надписа, който бащите на Третата българска държава са избрали да краси сградата на органа, който упражнява законодателната власт у нас.

Илия Марков за „Здравей, България“

ноември 28, 2008

Илия Марков в блога си за предаването по НТВ „Здравей България“ и записи от предаването тук, тук и тук.

Малко извън темата, жалко че БСМ вече официално не е част от БСП. Там наистина се раждаха свестни мисли. Дано мечтите за нормална левица все някога станат реалност, а хора като Илия Марков да не избягат с писъци от българската политика, както се е случвало досега с доста млади и свестни хора от целия спектър на политическото ни пространство.

Утре в „Здравей, България“ и за СЕМ

ноември 25, 2008

Утре (26.11, 8.00ч.) в „Здравей, България“ по Нова Телевизия Аксиния Генчева, Станимир Панайотов, Илия Марков (чийто много добри публикации по темата сме цитирали неколкократно тук) от БСМ ще обсъждат проекта за СК и фактическото съжителство. Водещ е Лора Крумова, без Коритаров, а Огнян Герджиков ще се включва по телефона.

А новият председател на СЕМ е Маргарита Пешева. В приоритетите и не видяхме нещо, което ще допринесе за затваряне на вратата пред речта на омразата. Все пак оставаме с надежда за промяна.

В събота 15ти ноември дискусия в „Сеизмограф“

ноември 14, 2008

Тази събота, 15ти ноември в предаването „Сеизмограф“ гост ще бъде Станимир Панайотов, активист и работещ в областта на куиър теорията, феминизма, гей и лесбийската проблематика, а дискусията ще се върти около дискриминативния проект за семеен кодекс.

Опонент ще бъде Павел Чернев, бивш депутат от Атака, настоящ независим настоящ член на ПГ на БНС. Причините и целите за неговото присъствие в студиото нам остават неизвестни. Мнението ни за подобни покани – тук.

Часът е 18,00, водещ – Светла Петрова.

***

Също така, почти сигурно е, че Аксиния Генчева ще участва в неделя, 16ти ноември в предаването по БНТ „В неделя с…“, но засега нямаме точен час. Надяваме се да можем да потвърдим това по-късно.

Писмо от Rainbow Rose до Сергей Станишев

ноември 14, 2008

rainbow-roseRainbow Rose, мрежата на европейските ЛГБТ активисти със социалистически, социал-демократически и изобщо леви убеждения (и член-наблюдател в ПЕС) също е изпратила официално писмо до Министър председателя Сергей Станишев относно дискриминативния проект за Семеен Кодекс. Мнозина евродепутати за членове на Rainbow Rose.

Няма към момента да превеждаме текста, по времеви причини, но мисля, че той е достатъчно красноречив и разбираем. Вече имаме превод, благодарение на Murmrun, който пускаме преди английската версия.

***

До Председателя
на Българската Социалистическа Партия (БСП)

Сергей СТАНИШЕВ
Министър-председател на България

Господин Министър-председател,

През последните месеци Българският Парламент и Правителството работят върху проект за нов Семеен кодекс, който трябва да бъде приет до края на 2008 г. В проекта за този кодекс са включени важни разпоредби, предоставящи възможност за въвеждане институцията на фактическото съжителство в българското право, обект на дискусии както сред политическите партии, така и сред обществеността.

Rainbow Rose признава волята на Българската Социалистическа Партия да се бори за човешките права и против дискриминацията съобразно договорите и директивите на ЕС.

Запознати сме с чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, обнародван в Държавен вестник бр. 86 от 2003, който гласи: “ Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.”

В Препоръка № 2/01.07.2008 Комисията за защита от дискриминация, създадена съгласно Глава III от същия закон, се подчертава, че “правото на зачитане на личния живот и семейство във връзка с правото на равно третиране като основни права на човека не могат да бъдат ограничавани с действие или бездействие на държавата в качеството й на регулатор на обществените отношения спрямо един човек само и единствено поради сексуалната му ориентация. Република България като част от международната общност (….), е длъжна да гарантира правото на личен живот, което може да се прояви в правото на две лица от един и същ пол да създадат семейство с всички произтичащи от това последици. Противното означава (…) да бъдат обявени, но не и въведени в действие разпоредбите за забраняващи дискриминацията на хората с различна сексуална ориентация”.

Rainbow Rose е информирана и как са гласували членовете на Българската Социалистическа Партия в подкрепа на последната Резолюция относно хомофобията в Европа от 26 април 2007, съобразно официалната позиция на групата на социалистите. Резолюцията се позовава на предходни решения на Парламента, третиращи признаването на еднополовите двойки, и в т. 8 приканва „всички държави-членки да съдействат за преодоляване на дискриминацията спрямо еднополовите двойки в националните законодателства”.

Ето защо сме уверени, че българските социалисти ще поддържат антидискриминационната си позиция за равни права на всички граждани и ще съдействат за скорошното въвеждане на конкретни разпоредби относно фактическото съжителство в Семейния кодекс като институт, приложим и за еднополовите двойки.

Партията на Европейските Социалисти се гордее с решителните реформи, предприети от много от партиите-членки през последните години, в посока предоставяне равни права на гражданите с хомосексуална ориентация и техните семейства.

Вярваме, че българските социалисти се борят за същото и ви пращаме сърдечни социалистически поздрави

От името на Rainbow Rose,
Joël Le Deroff, , Delegate to relations with the PES

***

To the Chairman of the Bulgarian
Socialist Party (BSP)

Sergei STANISHEV
Prime Minister of Bulgaria

Dear Prime Minister,

During the last months, the Bulgarian Parliament and the Bulgarian Government have been working on a project of new Family Code, that should be voted before the end of 2008. Among the important provisions included in this bill, the possibility to introduce a new civil partnership in Bulgarian law has been discussed by political parties and the civil society.

Rainbow Rose acknowledges the will of the Bulgarian Socialist Party to promote Human Rights, and to fight discriminations, conform to the European Union treaties and directives.

We are aware of the adoption of the Law on Protection Against Discrimination, promulgated in the State Gazette n°86 of 2003, of which Article 4 (1) reads as follows: “Any direct or indirect discrimination on the grounds of sex, race, nationality, ethnic origin, citizenship, origin, religion or belief, education, opinions, political belonging, personal or public status, disability, age, sexual orientation, marital status, property status, or on any other grounds, established by the law, or by international treaties to which the Republic of Bulgaria is a party, is forbidden.”

The Commission for Protection against Discrimination, established by Chapter III of the same law, declared in its statements N°2/01.07.2008, that „the right of respect for the private life and the family in relation to the right of equal treatment as fundamental human rights cannot be restricted by action or inaction of the State in its function as regulator of the societal relations towards one individual only and solely because of his/her sexual orientation. Republic of Bulgaria, as part of the international community […] is obliged to guarantee the right of private life, which can be revealed in the form of the right of two persons of the same sex to form a family with all resulting from this consequences. The opposite means […] declarative, but not actual implementation of the nondiscrimination regulations towards people with different sexual orientation.”

Rainbow Rose is also aware of the vote of the Bulgarian Socialist Party’s members of the European Parliament in favour of its last Resolution on homophobia in Europe of 26 April 2007, conform to the position of the Socialist Group. The Resolution refers to previous resolutions of the Parliament that mention the recognition of same-sex couples, and invites in its Point 8 “all Member States to propose legislation to overcome the discrimination experienced by same-sex couples”.

We are thus confident that the Bulgarian Socialists will stand by their commitment to diversity and equality of rights, and will consider the introduction of a civil partnership or a civil union, open to same-sex couples, as a provision to be included in the short run in the Family Code.

The Party of European Socialists can be proud of the courageous reforms adopted by many of its member parties in the last years, granting equal rights to lesbian and gay citizens and their families.

We believe the Bulgarian Socialists will share these fights, and send you our best socialist wishes.

On behalf of Rainbow Rose,
Joël Le Deroff, Delegate to relations with the PES

Текстът на писмото от членовете на ЕП до Сергей Станишев

ноември 13, 2008

Публикуваме текста на писмото до г-н Сергей Станишев, изпратено от Интергрупата по правата на гейове и лесбийки в Европейския парламент, оригиналът – тук.

***

Вторник, 11 ноември 2008 година

На вниманието на уважавания Министър-председател на Република България

Ние, членовете на ръководството на Интергрупата по правата на гейове и лесбийки в Европейския парламент, бихме желали да изразим нашето дълбоко безпокойство по отношение на планираното от Вашето правителство законодателство, третиращо фактическото съжителство. Началният проекто-закон е дискриминативен и изключва еднополовите двойки.

Съюзът между двама души от един или от различен пол се базира на едно и също основание. То е емоционалната близост, като всяка връзка трябва да има равен шанс да бъде законово защитена. Признаването и одобряването на хората и техните връзки не би трябвало да се определя като “добро” или “лошо”. И най-вече – не от държавата.

Също така, основно право на всяко човешко същество е да изгради семейство. Ще представлява директна дискриминация на основание сексуална ориентация, ако на еднополови двойки не се позволява правото на фактическо съжителство, докато разнополовите двойки имат тази възможност, разрешена от закона. Дискриминацията на хора на основание сексуална ориентация е забранена от европейскoto законодателство (бел. става дума за няколко европейски директиви). Член 21ви от Хартата за основни човешки права на Европейския Съюз постановява, че „всякаква дискриминация на основание пол, раса, цвят на кожата (…) или сексуална ориентация e забранена“. Член 13ти от Амстердамския Договор, създаващ Европейските Общности, и член 14ти от Европейската Конвенция за правата на човека също забраняват дискриминацията на основание сексуална ориентация.

От името на Интергрупата по правата на гейове и лесбийки в Европейския парламент Ви молим да работите върху включването на еднополовите двойки в бъдещия закон, третиращ фактическото съжителство.

С уважение,

Председател: Майкъл Кешмън, Член на ЕП (Великобритания/Партия на Европейските социалисти)

Заместник-председател: Лиси Грюнер, Член на ЕП (Дания/Европейски социалисти)

Заместник-председател: Софи ин’т Велд, Член на ЕП (Съюз на либералите и демократите за Европа)

Заместник-председател: Раул Ромева, Член на ЕП (Европейска партия на Зелените)

Членове на ЕП изпратиха официално становище относно проекта за СК

ноември 13, 2008

rainbow-flag

Информация БГО Джемини

На 11 ноември Интергрупата по правата на гейове и лесбийки в Европейския парламент изпрати писмо до Министър председателя на Република България Сергей Станишев и депутатите от 40-то Народно събрание, с което изказва своята загриженост и несъгласие с проекто закона за нов Семеен кодекс и въвеждането на фактическо съжителство, което изключва еднополовите двойки.

Съюзите между хора от различен пол и еднополови двойки са основани на една и съща база. Това е ангажиментът и декларацията за обич и привързаност”, казаха депутатите от Евопейския парламент Майкъл Кешмън, Лиси Грюнер, Раул Ромева и Софи Инт’Велд в писмото.

„Ще представлява директна дискриминация на база сексуална ориентация, ако двойките от хетеросексуалните партньори имат право да регистрират законно връзката си, докато хомосексуалните ще са лишени от това право.”

Дискриминацията на база сексуална ориентация е забранена от различни законови документи на Европейския съюз”, припомнят членовете на Европейския парламент, подписали се под писмото.

В момента, в който имаме текста на писмото, ще го преведем на български е ще го публикуваме.

Представители на Интергрупата по правата на гей и лесбийки в Европейския парламент:
Председател: Майкъл Кешмън, Член на ЕП (Великобритания/Партия на Европейските социалисти)
Заместник-председател: Лиси Грюнер, Член на ЕП (Дания/Европейски социалисти)
Заместник-председател: Софи ин’т Велд, Член на ЕП (Съюз на либералите и демократите за Европа)
Заместник-председател: Раул Ромева, Член на ЕП (Европейска партия на Зелените)
Заместник-председател: Сирпа Пиеткейнен, Член на ЕП (Европейските демократи в Европейския парламент)

Първи впечатления от кръглата маса за Семейния Кодекс

ноември 11, 2008

Пускаме и тук първите впечатления от кръглата маса за семейния кодекс, от БГО Джемини, от които за пореден път се убеждаваме колко е лошо всъщност положението у нас, каквото и да си приказваме по форуми и паланки.

***

Днес и утре Институтът за правни науки при Българската академия на науките с подкрепата на Комисията по правата на човека и вероизповеданията на Народното събрание на Република България и Центъра за изследвания и политики за жените организират Кръгла маса, на тема „Проектът за Семеен кодекс и новите семейства в България”.

Целта на Кръглата маса е да даде възможност на представителите на научните среди и правната мисъл, юристи, съдии и адвокати, както и на представителите на неправителствения сектор да обсъдят основни положения в проекта за Семеен кодекс, като с това се допринесе за обогатяване с аргументи и мотиви предстоящото второ четене на Законопроекта.

Първите впечатления са … покъртителни. За съжаление, по-малко от два часа дадоха отговор на въпроса защо узаконяването на еднополовите съюзи не е в политическия дневен ред.

На първо време в кръглата маса участват осново жени и едва неколцина мъже. Отново, това преповтаря хетеронормата: когато става дума за семейство, това е въпрос, който касае само жените.

Кръглата маса предвижда един час на ден за дискусия. След презентацията на проф. Цанка Цанкова (специалист по семейно право), Огнян Герджиков напусна залата, точно преди дискусията. Камелия Касабова го последва няколко минути по-късно.

Проф. Цанкова завърши презентацията си със заключението, че новия Семеен кодекс, особено частта с фактическото съжителство, ще регулира ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ отношения, а няма да произведе нови. В заключението си, тя каза още, че аргументът „страх и заплаха за брака“ не са легитимни основания да не бъде приемано фактическото съжителство.

Дискусията „откри“ въпросът от страна на БГО Джемини как еднополовите семейства и техните деца са включени в новия Семеен кодекс и как техните отношения са регулирани. Проф.Цанкова, един от видните ни специалисти по семейно право с дългогодишен опит в изповядването на либерализация на брачните отношения и застъпничество за фактическото съжителство, отговори с контра-констатация, че еднополовите двойки нямат и не могат да имат деца.

След обяснението, че еднополови двойки в България имат и могат да имат деца чрез осиновяване (като самотен родител), чрез асистирани репродуктивни методи или в резултат от прдишна връзка (често срещано, особено при хомосексуални жени на средна възраст), проф. Цанкова обясни следното:

Еднополовите двойки в България са третирани еднакво и без дискриминация, тъй като фактът, че жената се намира понастоящем в „особена“ връзка, не лишава детето от законова защита. Според думите й, съпругът, бившия съпруг или мъж партньор на лесбийка-майка все още е длъжен да се грижи за детето. Още повече, проф. Цанкова поясни, че Семейния кодекс регламентира ролята на жената да възпитава и да се грижи за децата, докато ролята на бащата е да я подкрепя и осигурява.

Независимо от уточението, което Аксиния Генчева направи след изказването, че явно въпросът не е бил разбран, след като отново се преповтаря хетеронормативния модел, докато става дума за съвсем друга, още една, форма на семейство, в която хомосексуалната жена няма съпруг, а хомосексуалният мъж няма съпруга, проф. Цанкова задълбочи и доразви теорията си.

Преразказваме случилото се накратко, тъй като същинската дискусия по темата (доколкото я има) предстои утре.

Изенадващото е, че част от програмата на кръглата маса е представянето като положителен пример на Принципите на Европейското семейно право от представители на Университета в Утрехт, които бяха раздадени на участниците. Текстът е на английски и е изключително дженджър-неутрален, никъде няма ограничение до пола на семейството, нито на родителите, вместо това са посочени „parents“. Въпреки това, отново чужд и Европейски политически документ се чете на български език избирателно.

За съжаление, днешния ден даде отговор на въпроса защо еднополовите двойки не са в политическия дневен ред – защото те не разбират какво означава „еднополова двойка“ и насила вкарват дискусията около ЛГБТ семействата в хетеросексуален модел.

Проектът за Семеен кодекс ще бъде внесен за второ четене и гласуване отново в сряда.

Инфо за проекта за СК в Медиапул и Fictions we live by

октомври 30, 2008

Информация от Mediapool и коментар по повода във Fictions we live by. Нашият коментар е: що за глупости през 2008ма година???

От Mediapool:

Силен натиск срещу легализирането на съжителството без брак

Мартина Бозукова
29 Октомври 2008

От БСП ще се съобразят с преобладаващото обществено мнение за узаконяването на съжителството без брак, залегнало в новия Семеен кодекс и ако има неодобрение, депутатите от левицата няма да подкрепят спорния текст при гласуването на законопроекта на второ четене.

Това стана ясно в сряда на кръгла маса в парламента, където представители на опозицията и различните вероизповедания у нас разкритикуваха остро узаконяването на съжителството без брак. Така със съгласието на левицата, която подкрепи на първо четене законопроекта, спорният текст вероятно ще отпадне във варианта, който ще влезе за разглеждане на второ четене.

Православната църква, Католическата църква и Главното мюфтийство се обявиха против узаконяването на фактическото съпружеско съжителство у нас. Ако Народното събрание приеме новия Семеен кодекс, ние ще поискаме да се узакони църковният брак, заяви представителят на синода Васил Коцев. По думите му в това съжителство липсва един от основните елементи на брака – заявлението на съпрузите да се отдадат един на друг за цял живот и поемането на отговорността за семейството.

Според Ведат Ахмед и Бирали Бирали от Главното мюфтийство това, което се предлага в новия Семеен кодекс, е резултат от „покварата“ на ценностната система на хората днес. Представителят на протестантската общност в България Людмил Мандичев посочи, че се учудва защо се стимулира разпадането на морала, а не изграждането и укрепването на семейството.

Съпружеското съжителство без брак бе осъдено и от гражданското сдружение „Асоциация общество и ценности“. Според тях въвеждането му ще наложи и узаконяване на хомосексуалните съжителства и ще даде права на тези двойки да осиновяват деца.

Депутатът от НДСВ Огнян Герджиков, който основно работи върху новия кодекс, призова да не се тълкуват погрешно текстовете от проекта.

Узаконяването на семейното съжителство без брак цели защитата на децата. През последните години половината деца у нас са родени именно при такова съжителство, само около 20 % се припознават.

Нови писма по повод проекта за СК

октомври 27, 2008

Изпртени са нови писма до президента на републиката Георги Първанов, до проф. Огнян Герджиков и до г-жа Цветанка Ризова, водещ на предаването „Четири очи“ по НТВ от активистите Сталик и Cybercracker.

Тук ще публикуваме единствено текста на това до Г. Първанов, поради важността на поста му, както и поради обема на писмата.

***

ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ
Г-Н ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ
бул. „Дондуков” 2

Уважаеми г-н Президент,

Повод да Ви пишем е приетият на първо четене в началото на м. октомври проект за нов Семеен кодекс. Смущаващото – според нас, нашите приятели и познати – е това, че ние (като български гей мъже, лесбийки и бисексуални хора; накратко ЛГБ) отсъстваме като субекти в него. Този въпрос вече повдигнахме по-рано в отворено писмо до Парламентарната комисия по правни въпроси, КЗД и медиите. Отговор не бе получен, нито пък бяха взети мерки за обществен дебат със заинтересованите страни. Длъжни сме да припомним някои наши притеснения.

Странно е, че такъв важен проектозакон бе гласуван в зала без дискусии с гражданството, без да бъдат ясно артикулирани новите институти, които се въвеждат.

Един от съавторите на законопроекта – проф. Огнян Герджиков – призна в публичното пространство, че се чувства като разпънат на кръст – от една страна го „атакуват” различните вероизповедания, а от друга – гей организациите.

В стенограмата от заседанието на Правната комисия от 12.06. т. г. пък казва, че му е „излязло име на много лош човек, когато става дума за законопроекти.”

Убедени сме, че това нямаше да се случи, ако политиците сте една идея по-диалогични и открити с избирателите.

Българските граждани си задават много въпроси, например:

– Отварят ли депутатите „врата” за узаконяване на многоженството?
– Има ли нужда от фактическо съжителство изобщо?
– Предстои ли бум на разводите, ще се обезцени ли брака? и т. н.

Част от отговорите откриваме в стенограми от заседанията на Комисията по правни въпроси, а и при обсъждането на проектокодекса в пленарна зала. По тези теми взимат компетентно отношение проф. Цанка Цанкова – виден специалист по семейно право, г-жа Камелия Касабова (НДСВ), г-н Янаки Стоилов (КБ), г-н Четин Казак (ДПС) и др.

Проблемът е, че не всички хора имат възможност да следят нормотворчеството в детайли и нуждата от конструктивен диалог с гражданското общество преди окончателното приемане на Семейния кодекс е без алтернатива.

В отговор на наше запитване г-н Борислав Цеков – гл. секретар на Омбудсмана подчертава, че „всеки закон трябва да бъде приеман след реално обществено обсъждане и след като е дадена възможност на заинтересованите граждански организации да изразят своите позиции. Укорително е, ако това не е сторено при обсъждането на проекта за Семеен кодекс в Народното събрание”, заключава той.
Потресени от елементаризма на част от политическата класа и от недоброжелателните опити да се въвежда в заблуждение обществото. Ето пример от заседание на същата тази Комисия по правни въпроси:

Иглика Иванова (КБ): „Мисля, че ако въведем тази уредба с оглед, че това се случва в живота, отваряме вратата за следващата стъпка. Следващата стъпка е узаконяване на хомосексуалните бракове. И това е една тенденция в Европа, а не само в България, тези организации са много напористи, даже агресивни. Може би като някаква ответна реакция към обществото, което години наред ги потискаше тези хора, преследваше ги наказателно и т.н. Сега знаете какво става – гей паради, пищни тържества (ще Ви бъдем благодарни, уважаема госпожо, ако ни кажете къде ги видяхте, бел. GGW), всичко това влияе най-вече върху младите, върху децата, тези които са неориентирани. И когато ние допуснем това нещо, и те поискат да се регистрира тяхното съжителство, какви аргументи бихме имали против? Приемаме условно, това не е моето мнение, че няма нищо лошо в това, че ги регламентираме. Оттам нататък когато някой друг с още по-ексцентрична ориентация поиска да узаконим неговото съжителство – като дойде чичо от планината и поиска да му узаконим съжителството с козичката, какви аргументи ще имаме против, нима това не се случва?

Г-н Иван Сотиров (ОДС) счита, че с приемането на новия Семеен кодекс „ще се задраска” семейството, а живеещите на семейни начала нямат нужда от формализиране на отношенията си. Мартин Димитров (ОДС) отива още по-далеч – нарича законопроекта „опасен”, а предлаганите промени „грешни” [от гледна т-ка на теологията].

Г-н Димитров отказа да чуе нашите аргументи, когато поискахме среща с него в ефира на „Дарик радио”. Ако текстът за фактическото съжителство бъде променен, той щял да напусне Народното събрание. Петър Стоянович (Гергьовден) подозира, че се дава зелена светлина на многоженството и се „потъпква всяка норма и морал”.

Обществеността получава през медиите разнопосочни сигнали, защото липсват отговори от законотворците. Неспециалистите, например, не знаят, че фактическото съжителство се нарича още фактически брак. Примесването на понятията граждански брак с фактически брак, както и на граждански брак с църковен брак, обърква хората и ги превръща в удобна мишена за манипулации. От това се възползват крайнодесни, религиозно ориентирани политически организации и фракции, които в историческа перспектива винаги са били свързани с хомофобни нагласи.

Проектокодексът си „затваря очите” за една обективна реалност – съжителството на семейни начала на хора от един и същ пол. В чл. 13, ал. 1 четем, че фактическото съпружеско съжителство е „между мъж и жена”.

Демократичните законодателства почиват върху принципа за равно третиране на индивидите в обществото независимо от техните различия на признаците пол, сексуална ориентация, семейно положение, вяра, етнос, геном и пр.

С Препоръка No 2/01.07.2008 г Комисията за защита от дискриминация (КЗД) – орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Р България – определи цитирания по-горе проекто-текст като пряко дискриминационен (по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗЗДискр.) и поиска промяната му. Към настоящето писмо прилагаме копие от становището на Комисията за защита от дискриминация, който аргументира позицията си на база вътрешното и международното право.

Законът за защита от дискриминация забранява дискриминацията на база сексуална ориентация. С ограничението, че фактическото съжителство е „между мъж и жена” се лишават еднополовите двойки от възможността да узаконят връзките си. Нещо повече – отрича се съществуването на такива двойки и базисното им право да създадат семейства. Семейството е гъвкава и адаптивна единица, и постоянно се променя. Международното законодателство признава този факт и поддържа тезата, че създаването и устойчивото развитие на отношения, основани на любов, е от съществено значение за човешкия живот.
Преди две години Европейският парламент (ЕП) прие Резолюция (Resolution on Homophobia in Europe, adopted on 18 January 2006), която осъжда конституционните промени, забраняващи изключително еднополовите съюзи, каквато е и Конституцията на Р България (в чл. 46, ал. 1), и ги окачестви като форма на хомофобия. С Резолюцията ЕП настоява страните-членки да гласуват закони, с които „да се сложи край на дискриминацията, на която са жертва еднополовите партньори в сферата на унаследяването, имуществените отношения, при наемане и използване на къща/земя, пенсиониране и пенсионни възнаграждения, данъци, социално осигуряване и др.”

Г-н Президент, липсват обосновани аргументи за ограничаването на фактическото съжителство единствено до разнополова двойка. Не намирате ли за абсурдно, че всички, независимо какви са: рецидивисти; затворници; изнасилвачи; родителите, които изоставят децата си и тези, които малтретират детето и/или партньора си – всички те ще имат право на встъпване в брак или на фактическо съжителство, а хомосексуалните – не?

В интервюта проф. Герджиков заявява, че текста на чл. 13, ал. 1 от проекта не е дискриминативен и на практика се включва в групата депутати, които отказват да се съобразят със становището на КЗД, с антидискриминационното българско и международно законодателство.

Ако Семейният кодекс бъде окончателно приет във вида, в който е сега, еднополовите двойки ще бъдат лишени от редица права и законова закрила. Т. напр. право на свиждане на партньора и право на информация за състоянието на болен партньор; право на партньор да дава съгласие за ползването на органи и тъкани на починалия партньор; на партньорите в еднополова връзка няма да се признава осигурителен стаж при пенсиониране за гледане на болен партньор; право на социално подпомаганите и издръжка; право да се унаследяват и придобиват общо имущество и др.

Делегирането на права и задължения на еднополовите двойки няма да отнеме и няма да накърни правата на други граждани, не става за сметка на нечии други законни интереси.

Несъстоятелно е отхвърлянето на въпроса за сексуалната ориентация като твърде екзотичен или луксозен за законодателството. Тя е фундаментално човешко право. Специалисти в различни области на хуманитарните науки я квалифицират като един от най-определящите компоненти на човешката личност. Тези, които са дискриминирани по признак на сексуална ориентация, са поставени наравно с хората и общностите, които са жертви на расизъм, сексизъм, религиозна или етническа нетърпимост и всички други международно признати форми на преследване. Как мислите ще реагира обществеността – българската и международната – ако днес оспорим равноправието на евреите или мюсюлманите? С какви букви ще запишем имената си в историята? Правата на нехетеросексуалните хора са също толкова фундаментални, а необходимостта да бъдат защитени – дори по-неотложна, предвид отсъствието на информираност за тези групи и царящите предразсъдъци и негативизъм спрямо тях.

Обществото има полза от узаконяването на връзките между еднополови по същата причина, както и от съществуването на брака като институт. Стабилните, хармонични и предсказуеми взаимоотношения са добри за общността, за бизнеса и за всеки, който има взаимодействие със семейната двойка, независимо от пола на партньорите.

Семейният кодекс е нормативен регулатор и на практика „догонва” вече съществуващи отношения, като им дава законова и социална защита. Въвеждането на института „фактическо съжителство” нито ще „произведе” нови разнополови семейни двойки, нито нови еднополови. Узаконяването на тези съществуващи връзки ще защити партньорите и ще гарантира добруването на техните деца.
Понастоящем ощетени са най-много децата, отглеждани в еднополови двойки, защото СК не признава наличието на двама родители за тези деца. Съгласно проекто-текста, те имат само един законен родител, а другият човек не носи юридическа отговорност за тях. Следствията са многобройни и най-малкото от тях, от чисто правна гледна точка, е съзнанието, че този втори родител, който не е по-малко родител от „истинските”, законните, хетеросексуалните, защото също като тях полага грижи и дава любов на това дете, пред лицето на закона, а оттам и на обществеността, е никой. „Никой” е всеки път щом излезе с това дете за ръка на улицата. „Никой” е всеки път, когато отиде да го вземе от детската градина или от училище. „Никой” е, когато трябва да го заведе в болницата. Но дори това не е най-страшното последствие. Ако единственият законен родител на това дете претърпи злополука или почине, другият партньор/родител не притежава юридическите права да продължи да отглежда детето, каквито права имат разнополовите двойки. Детето може да бъде предадено на родителите на биологичния баща или майка, но ако и те не са живи, тогава вторият родител – фактическият – ще се състезава наравно с други кандидат-осиновители за детето, за което е полагал грижи, и на което е давал любов. Психическите последици, до които може да доведе едно такова насилствено отделяне на детето от реалния му родител, човека, към когото то се е привързало, и който е полагал грижи за него до този момент, са непредвидими.

Изводите, до които водят всички тези факти, ни връщат и към проблема. Ние смятаме, че основният дефект на този законопроект е неговата неадекватност спрямо реалностите. Вярваме, че законът трябва да отразява наличните обществени практики и нагласи, и да създава условия за безконфликтно интегриране на различията в обществото. В контекста на хомосексуалните, узаконяването на еднополовите съжителства ще покаже държавната воля да се спазва принципа за равно третиране и недискриминация, заложени в редица нормативни актове, и ще спомогне за преодоляване на хомофобията.

Качественият и позитивен дебат винаги може да бъде в интерес на постигането на консенсус, а оттам и на справедливост. Ето защо изразяваме готовност за консултации преди второто четене на СК в зала. Бихме желали да Ви запознаем с нашата професионална и лична позиция по отношение на настоящия проект.

27.10.2008 г

С уважение:

Подписи