Posted tagged ‘ск’

Настоящото Народно Събрание няма да успее да приеме Семейния Кодекс

април 7, 2009

sydenieto-pravi-silataОт вестник „Дневник“ научаваме, че това Народно Събрание няма да успее да приеме новия Семеен Кодекс и Закона за лобизма поради недостатъчно оставащо време и приоритетност на други законопроекти, като този за ВИК инфраструктурата например, с които със сигурност като за последно ще бъдат уредени „нашите“ хора и интереси.

Плашеща е и новината, че поради това, че няма време да бъде приет новият Семеен кодекс, социалният министър клетото създание Емилия Масларова е обявила, че ще се опита да внесе през депутати поне няколко поправки в действащия, свързани с осиновяванията

От една страна това отлагане е добра новина, тъй като в този парламент идиотските идеи и предложения бяха доста повече от това, което един разумен човек може да понесе, а Семейният Кодекс щеше да се появи като уродливо недоносче. От друга страна обаче, следващото, 41во Народно Събрание може да се окаже с голяма група представители на консервативното дясно и ретроградното крайно ляво или, още по-лош вариант – немалко на брой депутати от Атака и БНС (и един да е вътре, пак е много).

Все пак, ако гледаме позитивно на нещата – от сегашната ситуация като че ли не може да има по-лоша. До голяма степен и от нас, всички заинтересовани (не само ЛГБТ, но и хората и групите, които се занимават с деца, осиновявания, човешки права) да има най-сетне истински, нормален, недискриминативен Семеен Кодекс зависи да успеем да се преборим.

Понякога е добре да си припомняме надписа, който бащите на Третата българска държава са избрали да краси сградата на органа, който упражнява законодателната власт у нас.

Илия Марков за „Здравей, България“

ноември 28, 2008

Илия Марков в блога си за предаването по НТВ „Здравей България“ и записи от предаването тук, тук и тук.

Малко извън темата, жалко че БСМ вече официално не е част от БСП. Там наистина се раждаха свестни мисли. Дано мечтите за нормална левица все някога станат реалност, а хора като Илия Марков да не избягат с писъци от българската политика, както се е случвало досега с доста млади и свестни хора от целия спектър на политическото ни пространство.

Утре в „Здравей, България“ и за СЕМ

ноември 25, 2008

Утре (26.11, 8.00ч.) в „Здравей, България“ по Нова Телевизия Аксиния Генчева, Станимир Панайотов, Илия Марков (чийто много добри публикации по темата сме цитирали неколкократно тук) от БСМ ще обсъждат проекта за СК и фактическото съжителство. Водещ е Лора Крумова, без Коритаров, а Огнян Герджиков ще се включва по телефона.

А новият председател на СЕМ е Маргарита Пешева. В приоритетите и не видяхме нещо, което ще допринесе за затваряне на вратата пред речта на омразата. Все пак оставаме с надежда за промяна.

В събота 15ти ноември дискусия в „Сеизмограф“

ноември 14, 2008

Тази събота, 15ти ноември в предаването „Сеизмограф“ гост ще бъде Станимир Панайотов, активист и работещ в областта на куиър теорията, феминизма, гей и лесбийската проблематика, а дискусията ще се върти около дискриминативния проект за семеен кодекс.

Опонент ще бъде Павел Чернев, бивш депутат от Атака, настоящ независим настоящ член на ПГ на БНС. Причините и целите за неговото присъствие в студиото нам остават неизвестни. Мнението ни за подобни покани – тук.

Часът е 18,00, водещ – Светла Петрова.

***

Също така, почти сигурно е, че Аксиния Генчева ще участва в неделя, 16ти ноември в предаването по БНТ „В неделя с…“, но засега нямаме точен час. Надяваме се да можем да потвърдим това по-късно.

Писмо от Rainbow Rose до Сергей Станишев

ноември 14, 2008

rainbow-roseRainbow Rose, мрежата на европейските ЛГБТ активисти със социалистически, социал-демократически и изобщо леви убеждения (и член-наблюдател в ПЕС) също е изпратила официално писмо до Министър председателя Сергей Станишев относно дискриминативния проект за Семеен Кодекс. Мнозина евродепутати за членове на Rainbow Rose.

Няма към момента да превеждаме текста, по времеви причини, но мисля, че той е достатъчно красноречив и разбираем. Вече имаме превод, благодарение на Murmrun, който пускаме преди английската версия.

***

До Председателя
на Българската Социалистическа Партия (БСП)

Сергей СТАНИШЕВ
Министър-председател на България

Господин Министър-председател,

През последните месеци Българският Парламент и Правителството работят върху проект за нов Семеен кодекс, който трябва да бъде приет до края на 2008 г. В проекта за този кодекс са включени важни разпоредби, предоставящи възможност за въвеждане институцията на фактическото съжителство в българското право, обект на дискусии както сред политическите партии, така и сред обществеността.

Rainbow Rose признава волята на Българската Социалистическа Партия да се бори за човешките права и против дискриминацията съобразно договорите и директивите на ЕС.

Запознати сме с чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, обнародван в Държавен вестник бр. 86 от 2003, който гласи: “ Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.”

В Препоръка № 2/01.07.2008 Комисията за защита от дискриминация, създадена съгласно Глава III от същия закон, се подчертава, че “правото на зачитане на личния живот и семейство във връзка с правото на равно третиране като основни права на човека не могат да бъдат ограничавани с действие или бездействие на държавата в качеството й на регулатор на обществените отношения спрямо един човек само и единствено поради сексуалната му ориентация. Република България като част от международната общност (….), е длъжна да гарантира правото на личен живот, което може да се прояви в правото на две лица от един и същ пол да създадат семейство с всички произтичащи от това последици. Противното означава (…) да бъдат обявени, но не и въведени в действие разпоредбите за забраняващи дискриминацията на хората с различна сексуална ориентация”.

Rainbow Rose е информирана и как са гласували членовете на Българската Социалистическа Партия в подкрепа на последната Резолюция относно хомофобията в Европа от 26 април 2007, съобразно официалната позиция на групата на социалистите. Резолюцията се позовава на предходни решения на Парламента, третиращи признаването на еднополовите двойки, и в т. 8 приканва „всички държави-членки да съдействат за преодоляване на дискриминацията спрямо еднополовите двойки в националните законодателства”.

Ето защо сме уверени, че българските социалисти ще поддържат антидискриминационната си позиция за равни права на всички граждани и ще съдействат за скорошното въвеждане на конкретни разпоредби относно фактическото съжителство в Семейния кодекс като институт, приложим и за еднополовите двойки.

Партията на Европейските Социалисти се гордее с решителните реформи, предприети от много от партиите-членки през последните години, в посока предоставяне равни права на гражданите с хомосексуална ориентация и техните семейства.

Вярваме, че българските социалисти се борят за същото и ви пращаме сърдечни социалистически поздрави

От името на Rainbow Rose,
Joël Le Deroff, , Delegate to relations with the PES

***

To the Chairman of the Bulgarian
Socialist Party (BSP)

Sergei STANISHEV
Prime Minister of Bulgaria

Dear Prime Minister,

During the last months, the Bulgarian Parliament and the Bulgarian Government have been working on a project of new Family Code, that should be voted before the end of 2008. Among the important provisions included in this bill, the possibility to introduce a new civil partnership in Bulgarian law has been discussed by political parties and the civil society.

Rainbow Rose acknowledges the will of the Bulgarian Socialist Party to promote Human Rights, and to fight discriminations, conform to the European Union treaties and directives.

We are aware of the adoption of the Law on Protection Against Discrimination, promulgated in the State Gazette n°86 of 2003, of which Article 4 (1) reads as follows: “Any direct or indirect discrimination on the grounds of sex, race, nationality, ethnic origin, citizenship, origin, religion or belief, education, opinions, political belonging, personal or public status, disability, age, sexual orientation, marital status, property status, or on any other grounds, established by the law, or by international treaties to which the Republic of Bulgaria is a party, is forbidden.”

The Commission for Protection against Discrimination, established by Chapter III of the same law, declared in its statements N°2/01.07.2008, that „the right of respect for the private life and the family in relation to the right of equal treatment as fundamental human rights cannot be restricted by action or inaction of the State in its function as regulator of the societal relations towards one individual only and solely because of his/her sexual orientation. Republic of Bulgaria, as part of the international community […] is obliged to guarantee the right of private life, which can be revealed in the form of the right of two persons of the same sex to form a family with all resulting from this consequences. The opposite means […] declarative, but not actual implementation of the nondiscrimination regulations towards people with different sexual orientation.”

Rainbow Rose is also aware of the vote of the Bulgarian Socialist Party’s members of the European Parliament in favour of its last Resolution on homophobia in Europe of 26 April 2007, conform to the position of the Socialist Group. The Resolution refers to previous resolutions of the Parliament that mention the recognition of same-sex couples, and invites in its Point 8 “all Member States to propose legislation to overcome the discrimination experienced by same-sex couples”.

We are thus confident that the Bulgarian Socialists will stand by their commitment to diversity and equality of rights, and will consider the introduction of a civil partnership or a civil union, open to same-sex couples, as a provision to be included in the short run in the Family Code.

The Party of European Socialists can be proud of the courageous reforms adopted by many of its member parties in the last years, granting equal rights to lesbian and gay citizens and their families.

We believe the Bulgarian Socialists will share these fights, and send you our best socialist wishes.

On behalf of Rainbow Rose,
Joël Le Deroff, Delegate to relations with the PES

Текстът на писмото от членовете на ЕП до Сергей Станишев

ноември 13, 2008

Публикуваме текста на писмото до г-н Сергей Станишев, изпратено от Интергрупата по правата на гейове и лесбийки в Европейския парламент, оригиналът – тук.

***

Вторник, 11 ноември 2008 година

На вниманието на уважавания Министър-председател на Република България

Ние, членовете на ръководството на Интергрупата по правата на гейове и лесбийки в Европейския парламент, бихме желали да изразим нашето дълбоко безпокойство по отношение на планираното от Вашето правителство законодателство, третиращо фактическото съжителство. Началният проекто-закон е дискриминативен и изключва еднополовите двойки.

Съюзът между двама души от един или от различен пол се базира на едно и също основание. То е емоционалната близост, като всяка връзка трябва да има равен шанс да бъде законово защитена. Признаването и одобряването на хората и техните връзки не би трябвало да се определя като “добро” или “лошо”. И най-вече – не от държавата.

Също така, основно право на всяко човешко същество е да изгради семейство. Ще представлява директна дискриминация на основание сексуална ориентация, ако на еднополови двойки не се позволява правото на фактическо съжителство, докато разнополовите двойки имат тази възможност, разрешена от закона. Дискриминацията на хора на основание сексуална ориентация е забранена от европейскoto законодателство (бел. става дума за няколко европейски директиви). Член 21ви от Хартата за основни човешки права на Европейския Съюз постановява, че „всякаква дискриминация на основание пол, раса, цвят на кожата (…) или сексуална ориентация e забранена“. Член 13ти от Амстердамския Договор, създаващ Европейските Общности, и член 14ти от Европейската Конвенция за правата на човека също забраняват дискриминацията на основание сексуална ориентация.

От името на Интергрупата по правата на гейове и лесбийки в Европейския парламент Ви молим да работите върху включването на еднополовите двойки в бъдещия закон, третиращ фактическото съжителство.

С уважение,

Председател: Майкъл Кешмън, Член на ЕП (Великобритания/Партия на Европейските социалисти)

Заместник-председател: Лиси Грюнер, Член на ЕП (Дания/Европейски социалисти)

Заместник-председател: Софи ин’т Велд, Член на ЕП (Съюз на либералите и демократите за Европа)

Заместник-председател: Раул Ромева, Член на ЕП (Европейска партия на Зелените)

Членове на ЕП изпратиха официално становище относно проекта за СК

ноември 13, 2008

rainbow-flag

Информация БГО Джемини

На 11 ноември Интергрупата по правата на гейове и лесбийки в Европейския парламент изпрати писмо до Министър председателя на Република България Сергей Станишев и депутатите от 40-то Народно събрание, с което изказва своята загриженост и несъгласие с проекто закона за нов Семеен кодекс и въвеждането на фактическо съжителство, което изключва еднополовите двойки.

Съюзите между хора от различен пол и еднополови двойки са основани на една и съща база. Това е ангажиментът и декларацията за обич и привързаност”, казаха депутатите от Евопейския парламент Майкъл Кешмън, Лиси Грюнер, Раул Ромева и Софи Инт’Велд в писмото.

„Ще представлява директна дискриминация на база сексуална ориентация, ако двойките от хетеросексуалните партньори имат право да регистрират законно връзката си, докато хомосексуалните ще са лишени от това право.”

Дискриминацията на база сексуална ориентация е забранена от различни законови документи на Европейския съюз”, припомнят членовете на Европейския парламент, подписали се под писмото.

В момента, в който имаме текста на писмото, ще го преведем на български е ще го публикуваме.

Представители на Интергрупата по правата на гей и лесбийки в Европейския парламент:
Председател: Майкъл Кешмън, Член на ЕП (Великобритания/Партия на Европейските социалисти)
Заместник-председател: Лиси Грюнер, Член на ЕП (Дания/Европейски социалисти)
Заместник-председател: Софи ин’т Велд, Член на ЕП (Съюз на либералите и демократите за Европа)
Заместник-председател: Раул Ромева, Член на ЕП (Европейска партия на Зелените)
Заместник-председател: Сирпа Пиеткейнен, Член на ЕП (Европейските демократи в Европейския парламент)